Zakk’s Vision

18'' x 18''
Glass Etching

Black_Label_Society